แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19

|

 

               เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังเพิ่มขึ้นและกระจายไปในวงกว้าง ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับบ้าน โอกาสติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสคนในครอบครัว ผู้ใกล้ชิดซึ่งต้องออกไปทำงานหรือกิจกรรมนอกบ้าน ด้วยเหตุนี้การมีวิธีป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่สู่ผู้สูงในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

               บทความนี้เป็นแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดเชื้อโควิด-19 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้แก่ประชนในการป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว

ที่มา : แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19