แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์ส่วนท้องถิ่น สู่ E – Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

|