แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

|

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ให้หน่วยงานราชการดำเนินการมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้น้อยลงร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน