แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

|
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประกาศลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565