โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้ง ที่ ๒)

|

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วย ส.จ.ยุทธศักดิ์ เจริญทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน ตัวแทนหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ ณ คลองสนอง หมู่ที 1 เชื่อมต่อคลองศาลตาเพ็ชร หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณแม่น้ำลำคลองให้สะอาดสดใส ปราศจากขยะ

โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้                                                                                                                                                  

  1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้แหล่งน้ำ การอนุรักษ์ลำคลองในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน
  2. จัดกิจกรรมการเก็บขยะ และกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองตำบลคุ้งน้ำวน โดยใช้ความร่วมมือจากคนในชุมชน
  3. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งคลองจัดเก็บผักตบชวาและเก็บขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเอง