โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)

|

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน ตัวแทนหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน นายสุชาติ ทุมพวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งกระถิน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ ณ คลองรางยายบัว หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณแม่น้ำลำคลองให้สะอาดสดใส ปราศจากขยะ


โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้แหล่งน้ำ การอนุรักษ์ลำคลองในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน
2.จัดกิจกรรมการเก็บขยะ และกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองตำบลคุ้งน้ำวน โดยใช้ความร่วมมือจากคนในชุมชน
3.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งคลอง จัดเก็บผักตบชวา และเก็บขยะบริเวณหน้าบานของตนเอง

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องดื่ม ผู้ใหญ่ นายมนตรี รัตนบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน นายสมุทร อุณหะ อดีต ส.อบต. หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน