โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4)

|

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน ตัวแทนหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ ณ คลองตานี้ หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณแม่น้ำลำคลองให้สะอาดสดใส ปราศจากขยะ

โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้แหล่งน้ำ การอนุรักษ์ลำคลองในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน

2.จัดกิจกรรมการเก็บขยะ และกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองตำบลคุ้งน้ำวน โดยใช้ความร่วมมือจากคนในชุมชน

3.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งคลองจัดเก็บผักตบชวาและเก็บขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเอง