โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.คุ้งน้ำวน และ อบต.คุ้งกระถิน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ ณ คลองรางยายบัว หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อคลองท่าใหญ่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี