โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินการจัดโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน อสม.ตำบลคุ้งน้ำวน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และกล้าแสดงออกโดยการทำกิจกรรมต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน