โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุประจำตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน ได้กำหนดจัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัด โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ในการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนทุกหมู่  ประธานชมรมคนรักสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวนทุกหมู่ หัวหน้าส่วนราชการ  มาวางแผนและหาข้อสรุปในการจัดโครงการดังกล่าว