โครงการดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระในการดำเนินชีวิต ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน นายสกล เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน นายอุกฤษฏ์ กรับทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน อสม. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อบต. คุ้งน้ำวน

             ดำเนินการมอบผ้าอ้อม ผ้าอ้อมทางเลือก ตามโครงการดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระในการดำเนินชีวิต ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน โดยลงพื้นที่มอบผ้าอ้อม ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 22 ราย