โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดชุมพร และ จังหวัดสุราษฎาร์ธานี ได้จัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ในด้านการบริการสาธารณะ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการบริการสาธารณะต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้เรียนรู้และนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและบุคลกรท้องถิ่นและมาพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. อบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”
  2. อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ”