โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

|

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง