โครงการพัฒนากายและจิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

🙏เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน ชมรมคนรักษ์สุขภาพ ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมโครงการพัฒนากายและจิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย

🙏ขอขอบคุณ ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 และ อดีต ส.ว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี