โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

|

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน ชมรมคนรักสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีทัศนะคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ลดภาวะการเจ็บป่วยในด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนทุกวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุและเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม