“โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1”

|

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดย นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน ชมรมคนรักสุขภาพ ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลคุ้งน้ำวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีทัศนะคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ลดภาวการณ์เจ็บป่วยในด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนทุกวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุและเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม