โครงการล้อมรั้วรู้ทันป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

โครงการล้อมรั้วรู้ทันป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำจัดทำแผ่นพับข้อมูล ความรู้ การป้องกันโรคเอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้