โครงการสภาเด็กคุ้งน้ำวนรวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม

|

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดทำโครงการสภาเด็กคุ้งน้ำวนรวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม   โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดโคกพิกุลเรียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนรู้จักการเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม  ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการรวมกลุ่มทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด