โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู ผู้ปกครอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และเป็นการสร้างกระแสให้ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลเด็ก เป็นการทำความเข้าใจระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ปกครองกับครู เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความเข้าใจตรงกัน และช่วยกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไป