โครงการส่งสเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา พร้อมน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาจิตใจ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน         โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

1. อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ธรรมะที่ใช้ในการทำงานสู่ความสำเร็จ”

2. อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักธรรมสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

3. อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

4. ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน