“โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

|

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยนายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์ กรับทอง ปลัดอบต.คุ้งน้ำวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในครัวเรือน โรงเรียน สถานศึกษา และศาสนสถานพร้อมทั้งมอบทรายอะเบท ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน