โรคไข้หวัดใหญ่

|

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยาการหายใจ ได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วย โดยเชื้อผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ

อาการ ** มีไข้สูง ** มีอาการไอ เจ็บคอ ** ปวดเมื่อยตามร่างกาย ** อ่อนเพลีย

ผู้ที่มีความเสี่ยง ** เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ** ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ** ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ** ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด โรคไตวายเรื้อรัง

วิธีการป้องกัน ** รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ** พักผ่อนให้เพียงพอ ** ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ** ล้างมือเป็นประจำ ** ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี