โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน ประกาศเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

|