21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ

|

รณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

———————————————–

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”              

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงขอประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และกำหนดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เช่น การบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการตัดหญ้า และจัดเก็บขยะบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม