เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลและรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ A
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564