ระบบงานบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม »